Cơ cấu tổ chức
 

 

Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Xuân

 


PGĐ: Ông Nguyễn Đại Phong


PGĐ: Ông Nguyễn Trung Hiền

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG BẮC NINH:

      Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Xuân

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đại Phong

      Phó giám đốc: Ông Nguyễn Trung Hiền

 

CÔNG ĐOÀN
      
Chủ tịch Công đoàn: Ông Nguyễn Duy Thành.

 CÁC PHÒNG BAN

       Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: TP Ông Nguyễn Văn Tuấn

       Phòng Đầu tư -XDCB: TP Ông Nguyễn Văn Thịnh

       Phòng Kế toán -TKTC: TP Ông Nguyễn Quyết Chiến.

       Phòng Mạng và Dịch vụ: TP Ông Nguyễn Mạnh Thắng. 

       Phòng Tổ chức lao động: TP Ông Bùi Thế Bắc.

       Phòng Tổng hợp hành chính: TP Ông Nguyễn Bá Tuyên.CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC:

        Trung tâm Viễn Thông Thành Phố: GĐ Ông Lưu Duy Hồng

        Trung tâm Điều hành TT: GĐ Ông Nguyễn An Thu.

        Trung tâm Kinh doanh: GĐ Ông Nguyễn Đại Phong

          Trung tâm Công nghệ Thông tin: GĐ Ông Nguyễn Đình Thu

        Trung tâm Viễn thông Từ sơn: GĐ Ông Nguyễn Đình Trung   

        Trung tâm Viễn thông Tiên Du: GĐ Ông Nguyễn Nhân Bình

        Trung tâm Viễn thông Yên Phong: GĐ Ông Nguyễn Duy Hường.

        Trung tâm Viễn thông Quế Võ: GĐ Ông Kiều Quý

        Trung tâm Viễn thông Thuận Thành: GĐ Ông Nguyễn Anh Đức

        Trung tâm Viễn thông Gia Bình: GĐ Ông Nguyễn Văn Cương.

        Trung tâm Viễn thông Lương Tài: GĐ Ông Nguyễn Đăng Hiền.