Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá "Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2020"

  1.      Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

 - Viễn thông Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.  

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

-   Tên tài sản: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2020.

-   Số lượng: 663,035 m cáp các loại.

- Chất lượng: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng.   

3.      Giá khởi điểm chưa bao gồm VAT: 35,338,708,467 đồng   

(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm lẻ tám nghìn, bốn trăm sáu mươi bảy đồng.)  

TẢI THÔNG BÁO CHI TIẾT TẠI ĐÂY